โครงการอบรมฝึกทักษะการจัดการระบบสมาร์ทฟาร์ม
12 มีนาคม 2024
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)
18 มีนาคม 2024