โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เมษายน 2024
ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
3 เมษายน 2024