ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
3 เมษายน 2024
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2567
5 เมษายน 2024