ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
5 เมษายน 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
11 เมษายน 2024