อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ทำงานหน่วยงานของทางราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใน หน่วยงาน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ผู้จัดการฝุายการผลิตในไร่/สวน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตพืช และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตและจำหน่ายพืชไร่/ พืชสวน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืช รับจัดสวน ตกแต่งดูแลรักษาภูมิทัศน์ เป็นต้น

Downloads  »»» หลักสูตรการผลิตพืช