อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิชาการด้านการผลิตสัตว์ หรือฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่ไข่ ไก่กระทง สุกร โค) ทั้งในและ ต่างประเทศ

2 นักวิชาการด้านอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม

3 นักวิชาการด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

4 เจ้าของกิจการในธุรกิจการผลิตสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสัตวศาสตร์

5 ทำงานหน่วยงานของทางราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

Downloads »»»หลักสูตรสัตวศาสตร์