อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ทำงานในหน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บริษัทตรวจสอบ วิเคราะห์อาหาร บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พนักงานขายด้านเทคนิคหรือเครื่องมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
  2. ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งในหน่วยงาน ตรวจสอบวิเคราะห์อาหารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร รับราชการครูทางสาขา เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น
  3. ผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เจ้าของโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ เป็นต้น

Downloads  »»» หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร