อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 รับราชการ เช่น นักวิชาการประมง พนักงานราชการ นักวิชาการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2 ทำงานบริษัทเอกชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช่น นักวิชาการประจำฟาร์ม นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักเทคนิคงานทางประมง และพนักงานส่งเสริมการขายทางประมง

3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางประมง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดร้านจำหน่ายสัตว์น้ำและอุปกรณ์สัตว์น้ำ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Downloads»»» หลักสูตรประมง