เกษตรยุคดิจิตอล

https://youtu.be/rC9yd6n5JSc


วีดีทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับภาษาไทย)

 

วีดีทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ภาพบรรยากาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร