ปริญญาตรี

สาขาการผลิตพืช

: รับผู้สำเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ด้านเกษตรกรรม

Downloads  »»» หลักสูตรการผลิตพืช

สาขาสัตวศาสตร์

: รับผู้สำเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ด้านเกษตรกรรม

Downloads »»»หลักสูตรสัตวศาสตร์

สาขาประมง

: รับผู้สำเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ด้านเกษตรกรรม

Downloads»»» หลักสูตรประมง

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

:  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือสาขาก่อสร้าง และ ม.6 ทุกแผนการเรียน

Downloads »»»หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

: รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ปวช.ด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือเทียบเท่า

Downloads  »»» หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

:  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)

Downloads  »»» หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร