ประวัติความเป็นมา

  • พ.ศ.๒๔๗๗ เริ่มจัดตั้งเป็น “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต” รับนักศึกษาสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี
  •  พ.ศ.๒๔๘๑ กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม
  • พ.ศ.๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม
  • พ.ศ.๒๕๑๘ มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอำนาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๒๐ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
  • พ.ศ.๒๕๓๒ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะคำว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี”
  • พ.ศ.๒๕๔๘ สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับ ปริญญา ตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี
  • พ.ศ.๒๕๕๐ เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี