สีประจำคณะ : สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ต้นไม้ประจำคณะ : ต้นอินทนิลน้ำ