แบบฟอร์มและขั้นตอนการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ขั้นตอนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของบุคลากร  ดาวน์โหลด

1. บุคลากรที่จะไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติงาน

2. บุคลากรต้องประสานกับสถานประกอบการ (ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สินหรืองานที่ปฏิบัติ)

3. บุคลากรที่จะไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ต้องมีระยะเวลาอย่างต่อเนื่องหรือบางวันไม่น้อยกว่า 30 วัน

   ทำการ โดยเสนอเรื่องขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ผ่านกองบริหารงานบุคคล

   และหัวหน้าหน่วยงาน

* กรณีไปน้อยกว่า 30 วัน ให้เสนอเรื่องขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ผ่านกองบริหารงานบุคคล และหัวหน้าหน่วยงาน 

โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

          –  ฝช 1          แบบเสนอโครงการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 2           ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 3           แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

                             (แบบ DP 1)  ในเขต กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล (จ.นครปฐม จ.นนทบุรี

                             จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร)  ดาวน์โหลด

            ฝช 4           แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

                             (แบบ DP 2) นอกเขต กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล (จ.นครปฐม จ.นนทบุรี

                             จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร)  ดาวน์โหลด

            ฝช 5           แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 6           ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร  ดาวน์โหลด

            ฝช 7           ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 8           รายงานฉบับสมบูรณ์  ดาวน์โหลด

            ฝช 9           รูปแบบและตัวอย่างของบทความสำหรับ อาจารย์และบุคลากรการศึกษา  ดาวน์โหลด

            ฝช 10         บบประเมินผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 11         หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

            ฝช 12         แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ดาวน์โหลด

4.  ได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  คณบดีลงนาม  งานบุคลากรดำเนินการดังนี้

            แจ้งบุคลากรที่จะไปฝึกประสบการณ์  รับเรื่องไปดำเนินการต่อไป

  คณะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์

  ให้การเงินออกเลข ERP   แจ้งเลข ERP  ให้กองบริหารงานบุคคลดำเนินการโอนเงิน

5.  บุคลากรที่จะไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ติดต่อการเงิน

6.  เสร็จสิ้นการไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมด เสนอรายงานต่อคณบดี 

     โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  (จำนวน 2 ชุด)

7.   งานบุคลากร  รวบรวมรายงานส่งกองบริหารงานบุคคลสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม