แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการ)

NameSizeHits
NameSizeHits
01 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566169.6 KB24
02 คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566105.4 KB18
03 ประเภทวิชาและสาขาวิชาตามกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์70.3 KB23
04 แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ105.5 KB33
05 แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม105.5 KB33
06 แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป106.5 KB59
07 แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงการตามยุทธศาสตร์ 4.0159.7 KB21
08 รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา26.2 KB50

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการ)

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

– แบบ ง 7_1 บริการวิชาการ  ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_2 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_3 ทั่วไป ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_64 ดาวน์โหลด

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

– แบบ ง 7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ ดาวน์โหลด

– แบบ ง 7_1 โครงการบริการวิชาการ_63 ดาวน์โหลด

– แบบ ง 7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_63 ดาวน์โหลด

– แบบ ง 7_3 โครงการทั่วไป_63 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

– แบบ ง 7_1 บริการวิชาการ  ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_2 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
– แบบ ง 7_3 ทั่วไป ดาวน์โหลด

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา  ดาวน์โหลด

10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12  ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)  ดาวน์โหลด

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด