โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2557

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุกัญญา โล้วมั่นคง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเอกชัย สุขสังวาลย์ จ.ระยอง
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมศักดิ์ บุญทิน จ.ลพบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณขุนแผน ทองโสภา จ.สิงห์บุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกรวิทย์ ศิริวิโรจน์ จ.ชุมพร
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน จ.ราชบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ไร่สุปราณี จ.ชัยภูมิ
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้าน ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี กทม
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุดาพร จารุนุช จ.นครปฐม
โครงการออกแบบภูมิทัศน์เส้นทางศึกษาธรรมชาติกรณีศึกษาป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านร้อยตำรวจตรีสุขสันต์ พลทามูล จ.สระบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธีระ โตโฉม จ.ระยอง
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านตัวอย่าง C19 หมู่บ้าน Q.House Avenue จ.นนทบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้านอาหารคุณศุภชัย สุระชิต จ.ชุมพร
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธันวา ภรณ์หทัยพงศ์ จ.สิงห์บุรี

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวัฒนา จ.นนทบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านพักอาศัยโดยใช้พืชสมุนไพร
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านแพทย์หญิงยุพิน ไชยบุญเรือง จ.ระยอง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุจิตร เขียวรัตน์ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานพยาบาล กรณีศึกษา รพ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวาทินี เหลี่ยมจินดา จ.สุพรรณบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุมิตรา แก้วจันทร์ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอรุณ ตันสกุล จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ลำพญากลาง จ.สระบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวิลาวัลย์ นาคเกษม จ.นครสวรรค์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้าเชียงรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2558

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมคิด ประดับญาติ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุวรรณา อาจสาลี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณปุณยนุช ศรีวราภพ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านร้อยเอก ประเชนท์ ชนะศรี จ.ลพบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเชษฐา เล็กประเสริฐ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมคิด ประดับญาติ จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอก จ.สมุทรปราการ
โครงการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองผีหลอกอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุวรรณ เพ็ชรไพโรจน์ จ.ปทุมธานี

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณสุรเชษฐ์ พรพิพัฒน์ จ.นครปฐม
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ อบต.กระจิว จ.อยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ บางเขน กทม.
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดเขาโอภาส จ.ระยอง
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกำพล ศิริเสวกุล กทม.

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2559

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์
โครงการออกแบบปรับปรุงวัดป่าสว่างบุญ จ.สระบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้าน The Mew Coffee and Restaurant Khaoyai จ.นครราชสีมา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณชัชชัย แจ่มสุวรรณ จ.อยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองปลาไหล จ.สระบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง กทม.
โครงการออกแบบบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ จ.นครนายก
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ อบต.คลอง7 คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณฐิติกานต์ นวลอินทร์ จ.สมุทรปราการ
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรภายในสวนสัตว์ลพบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม กทม.
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พึ่งสุข จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบบ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ จ.นครนายก
การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นหูกระจงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา จ.ปราจีนบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน จ.ปทุมธานี
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการ เดอะซิตี้ รามอินทรา กทม.
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดาวเคืองเดือนรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย จ.สระบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ หจก.มุ้ยรุ้งไทยทอย ลาดกระบัง กทม.
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการบ้านกลางเมือง วิภาวดี บางเขน กทม.
โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านคุณกฤช บุญเพ็ง กทม.
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณขวัญใจ บัวโรย จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานสหกรณ์ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพลเรือตรีปกร วานิช จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ คำใจ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จ.ปทุมธานี
โครงการเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ โรงแรมแมกโนเลีย เฟรน์ช คันทรี ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จ.ปทุมธานี
การศึกษาไม้พุ่มทนเค็มในพื้นที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บริเวณสวนพฤกษชาติ) จ.สมุทรปราการ
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
การศึกษาปัญหาการไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2560

โครงการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์ทางเลือก และที่พักสำหรับผู้ป่วย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสวาย อ.ลำลุกกา จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้งน้ำรีสอร์ท อ.กระบุรี จ.ระนอง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชานเล รีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บุรีรัมย์ คาสเซิล อ.เมืองบุรีรัมยื จ.บุรีรัมย์
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อ.ลำลุกกา จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพึ่นตน สวนป่านาบุญ 3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนืบ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนือุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายญ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ มบ.พฤกษา 2 คลองแปด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพรัช ม่วงอ่วม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณมานพ เอมบางเตย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสภัทรา สุมทุมพฤกษ์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสำลี พานผ้าพับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โครงการออกแบบภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศนืหอดอกไม้ฯ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทคุณอนันตื คงธรรมสงค์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
การทวนสอบผลการดำเนินงานหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ฯ
การประมาณราคางานภูมิทัศน์ ประตู 1 ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการเดอะซิตี้ สาธร-กัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการบ้านกลางเมือง พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อิทธิพลของจุลินทรีย์ฯ ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าพาสพาลั่มในสนามกอล์ฟ

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2561

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณบรรเทิง แสงวัฐวัฒนะ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานปฏิบัติธรรมสุริยวงศ์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครยายก จังหวัดนครนายก
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณบรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ปลายเลโฮมสเตย์ แอนด์ เรสเตอรอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึงสวนพริกรีสอร์ท อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานปฏิบัติธรรมสุริยวงศ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการออกแบบภูมิทัศน์แนวเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณสวนเกษตรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกลวัชร โกจินอก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองไม้ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ วาไอน่า รีสอร์ท อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อในการขนส่งไม้ทนแล้ง สกุลฮาโวเทีย
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการ MINE RAMA 7 อ.บากรวย จ.นนทบุรี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ(ส่วนหลัง) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ(ส่วนหน้า) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเฉลียว ใจปทุม (พงศ์จักร ลิ้มพงศ์พันธ์ 115410305053-4)
โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูววัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณธนวัลย์ สุขวิวัฒน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ความเหมาะสมของพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีผลต่อการเจริยเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูง เพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2562

การประมาณราคางานภูมิทัศน์สวนด้านหน้าหนมู่บ้านโซล ลาดพร้าว-เสนา (ทางเข้าโครงการ) เขตลาดพร้าว กทม.
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รีสอร์ท Pagoda Hill อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอรชุมา พงษ์กลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุรีย์ ม่วงรุ่ง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสกล มั่งมีศรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวิโรจน์ อิริยะโพธิ์งาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวันเพ็ญ อ่อนคล้าย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณบงกชกร สำราญอิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุลธิชา แสงทอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา B อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านเปรมฤทัยเลคพาร์ค อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รีสอร์ทกรีนการ์เด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ร้านอาหารสมโภชน์ เรสเตอร์รอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ร้านเลิฟ คัพ คาเฟ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวิยะดา ขวัญแก้ว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวิบูรณ์ สุขเกษม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวรรณณี เทียมเศวต อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณพชรพรรณ มาตรศรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณปนัดดา รัตนหล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสังวรพิมลไพบูรณ์(จันทานุกูล) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวราวุธ เบญจาภูรีรัตน์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2563

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 2564