หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

ค่าเทอมประมาณ 14,900 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นวัตกรในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ

2 ผู้ประกอบการอิสระด้านพัฒนาการเกษตรและการจัดการระบบการเกษตรในธุรกิจทางการเกษตรและอาหาร

3 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

4 นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตร

5 นักวิชาการในหน่วยงานราชการ

6 นักวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Agricultural-innovation-and-technology-(update) (10.8 MB, 627 downloads)