ธรรมาภิบาล

3 เมษายน 2024

ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการแปรรูปอาหารมูลค่าสูง

20 มีนาคม 2024

สำรวจพื้นที่บริการวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปปลาดุกแบบครบวงจร

13 มีนาคม 2024

สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ณ บริษัท HENRITEX (M) SDN BHD

2 กุมภาพันธ์ 2024

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 พฤศจิกายน 2022

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

11 พฤศจิกายน 2022

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทางการเกษตร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ

25 กรกฎาคม 2022

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

11 กรกฎาคม 2022

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร