ข่าวประจำวัน

5 เมษายน 2024

ทำบุญเลี้ยงพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศาลปู่แป๊ะ)

3 เมษายน 2024

ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการแปรรูปอาหารมูลค่าสูง

21 มีนาคม 2024

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

20 มีนาคม 2024

สำรวจพื้นที่บริการวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปปลาดุกแบบครบวงจร

12 มีนาคม 2024

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

29 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ”