จัดซื้อจัดจ้าง

11 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับทักษะการประเมินความปลอดภัยทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์เศรษฐกิจ จำนวน 1 ชุด

11 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

5 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด

5 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนเชิงนวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบแม่นยำจำนวน 1 ชุด

5 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหารแห่งอนาคต ( Future Food ) ด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด

5 เมษายน 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านการสกัดสารสำคัญในสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาการรักษาโรคอุบัติใหม่ จำนวน 1 ชุด

20 มีนาคม 2024

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

21 กันยายน 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร จำนวน 1 ชุด

15 กันยายน 2023

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

8 กันยายน 2023

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหารจำนวน 1 ชุด

20 มิถุนายน 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

20 มิถุนายน 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด

7 ธันวาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง

31 ตุลาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด

25 ตุลาคม 2022

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 – 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

25 ตุลาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการยีนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ จำนวน 1 ชุด

6 กันยายน 2022

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 – 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร