คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

สาขาการผลิตพืช

ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ทำงานหน่วยงานของทางราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใน หน่วยงาน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ผู้จัดการฝุายการผลิตในไร่/สวน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตพืช และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตและจำหน่ายพืชไร่/ พืชสวน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืช รับจัดสวน ตกแต่งดูแลรักษาภูมิทัศน์ เป็นต้น
Crop Production (6.0 MB, 1450 downloads)
สาขาสัตวศาสตร์

ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักวิชาการด้านการผลิตสัตว์ หรือฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่ไข่ ไก่กระทง สุกร โค) ทั้งในและ ต่างประเทศ

2 นักวิชาการด้านอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม

3 นักวิชาการด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

4 เจ้าของกิจการในธุรกิจการผลิตสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสัตวศาสตร์

5 ทำงานหน่วยงานของทางราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
Animal Science (2.4 MB, 1853 downloads)
สาขาประมง

ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 รับราชการ เช่น นักวิชาการประมง พนักงานราชการ นักวิชาการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2 ทำงานบริษัทเอกชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช่น นักวิชาการประจำฟาร์ม นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักเทคนิคงานทางประมง และพนักงานส่งเสริมการขายทางประมง

3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางประมง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดร้านจำหน่ายสัตว์น้ำและอุปกรณ์สัตว์น้ำ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Fisheries (7.2 MB, 1010 downloads)
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 เจ้าของธุรกิจงานด้านภูมิทัศน์ เช่น ผู้รับเหมาจัดสวน งานจัดแสดงนิทรรศการ และดูแลรักษางานภูมิทัศน์

2 นักออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์

3 ผู้ผลิตพืชพรรณและวัสดุตกแต่งในงานภูมิทัศน์เพื่อการจำหน่าย

4 ผู้รับเหมาติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืช และงานภูมิทัศน์

5 ผู้ควบคุมงานด้านการก่อสร้างและดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Technology (5.1 MB, 1511 downloads)

โครงการปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์

http://www.agr.rmutt.ac.th/?page_id=65092
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ค่าเทอมประมาณ 14,000 บาท/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ทำงานในหน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บริษัทตรวจสอบ วิเคราะห์อาหาร บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พนักงานขายด้านเทคนิคหรือเครื่องมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

2.ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งในหน่วยงาน ตรวจสอบวิเคราะห์อาหารหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร รับราชการครูทางสาขา เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น

3.ผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เจ้าของโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ เป็นต้น
Food Science (7.8 MB, 1487 downloads)