ก.ย.
22

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ 1 ตุลาคม 2558

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน (รองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)
2)      แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
-       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 25 กันยายน  2558
-       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558
-       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558
-       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
-       รวบรวมเสนอคณบดี   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ก.ย.
22

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอาจารย์
(ข้าราชการ / พนักงานมาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30กันยายน  2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนอาจารย์ /เลื่อนค่าจ้าง
ณ 1 ตุลาคม 2558

คณะจึงขอกำหนดให้อาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)    แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด
2)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์(แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) ดาวน์โหลด
3)   แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

-       หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558

-       หัวหน้าสาขาวิชา  ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558

-       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

-       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  2558

-       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

-      คณบดี  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด

 

ก.ย.
18

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ก.ย.
14

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ก.ย.
10

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต

ก.ย.
10

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558
จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม58.pdf
1.1 MB
39 Downloads
Details...

ก.ย.
05

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ส.ค.
24

ขอแสดงความยินดี

ส.ค.
19

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

ส.ค.
19

โครงการ Freshy AGR The Star of The Dream