พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พ.ค.
17

ประกาศ กำหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร

ประกาศ
กำหนดการในการดำเนินการสรรหา
และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 1/2560

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 2/2560

กำหนดการ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

เอกสารหมายเลข 2.1 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.3 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.4 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.5 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.6 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.7 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลด

ม.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

พ.ค.
24

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

พ.ค.
24

โครงการ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

พ.ค.
18

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

พ.ค.
18

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พ.ค.
05

จดหมายข่าว เดือนเมษายน 2560

ดาวน์โหลด

พ.ค.
04

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

เม.ย.
10

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2560

ดาวน์โหลด

เม.ย.
04

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Frame of vegetables, healthy or vegetarian concept, top view, copy space

รายละเอียด ดาวน์โหลด