ก.พ.
14

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 เมษายน 2560

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  ดาวน์โหลด

  • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด 

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่   7 มีนาคม 2560

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

ก.พ.
14

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ณ 1 เมษายน 2560

 

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

  • แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด  สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน   (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ภายในวันที่  7 มีนาคม 2560
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
  • รวบรวมเสนอคณบดี ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

ม.ค.
24

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

16265228_1383719151650649_8987804322198384634_n

ม.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

Poster2

ก.พ.
08

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

Imprimir

การรับสมัครสอบ
1.5 MB
75 Downloads
Details...

ก.พ.
01

จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2560

จดหมายข่าวเดือนมกราคม60_Page_01

Read the rest of this entry »

ม.ค.
31

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1/2560 สมัครทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2560

16265631_1836176933260485_5083401889566215475_n

ม.ค.
27

ขอแสดงความยินดี

แสดงความยินดี99

ม.ค.
27

เข้าร่วมโครงการ THE NEXT GEN

106017

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดี

Untitled-1

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดี

ยินดี