พ.ย.
27

พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พ.ย.
11

แบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต

ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตในเว็บไซต์  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
1.2 MB
25 Downloads
Details...

พ.ย.
24

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน

พ.ย.
16

แจ้งเปิดระบบ มคอ.

พ.ย.
12

โครงการ “การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม” เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเตรียมความพร้อมเข้าสู่พหุวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

พ.ย.
12

นัดพบแรงงาน

พ.ย.
12

กฐินพระราชทาน

พ.ย.
07

FISHERY MEMORIES’ 35

สาขาประมงจัดงาน FISHERY MEMORIES’ 35 (ความทรงจำแต่หนหลังทุ่งรังสิต) และได้รวบรวมรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นเงิน 30,000 บาท โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารโภชนาคาร 25

Read the rest of this entry »

พ.ย.
05

National Pingtung University of Science and Technology เข้าเยี่ยมชมคณะ

คณะผู้บริหารของ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะและหารือความร่วมมือ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

Read the rest of this entry »

พ.ย.
05

ฝึกปฏิบัติวิธีการเปิดก้อนเชื้อเห็ด

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติวิธีการเปิดก้อนเชื้อเห็ด ในรายวิชาการผลิตเห็ด ผู้สอนโดย ผศ.วิทยา ทวีนุช

Read the rest of this entry »