มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 เมษายน 2562

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน            ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                      ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561  – 31 มีนาคม 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 เมษายน 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งประธานหลักสูตรและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

– แบบ ค. เน้นการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด  (เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติข้อ 1.5 )

หมายเหตุ สัดส่วนคะแนนต่างกัน

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสาร ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– ประธานหลักสูตร                             ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

พ.ย.
14

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562


TCAS62 รอบ 1
TCAS62 รอบ 2
TCAS62 รอบ 3
TCAS62 รอบ 4
TCAS62 รอบ 5
สรุปปฎิทินรับสมัครปี 2562
สอบตรง

ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

มิ.ย.
12

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 5

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 5 Admission คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมปฎิบัติการ 13 ชั้น (ชั้น7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
11

โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวทางการลดปริมาณขยะจากสัปปะรด และการเพิ่มมูลค่า ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เมื่อวันที่ 10 -11 มิถานายน 2562 ณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

มิ.ย.
08

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาลทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

มิ.ย.
07

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่

บริษัท โรฟุ ไทยแลนด์ จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตรองเท้า (KEEN) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่ สามารถส่ง CV มาได้ที่ Email: yanisa.j@rofuth.com

มิ.ย.
06

ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มิ.ย.
06

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกตร

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
03

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 4

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 4 Admission คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมปฎิบัติการ 13 ชั้น (ชั้น7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Read the rest of this entry »

พ.ค.
31

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว ในเรื่อง  “การทำนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนา” และ “ประเพณีการทำขวัญข้าว” วิทยากรให้ความรู้โดย คุณธัณย์จิรา  องอาจอุดมรัตน์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิถีมอญ และเป็นผู้ก่อตั้ง ทุ่งนามอญ  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ทุ่งนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read the rest of this entry »

พ.ค.
31

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Older posts «