ต.ค.
20

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ต.ค.
16

ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) คลอง13 และโค้กเวิลด์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และน้ำดื่ม ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์การเยี่ยมชมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ท้ายสุดนี้ทางคณะต้องขอบคุณคุณราเชนทร์ อินทรเจริญ
ที่ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี ผู้สอนโดย ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร

Read the rest of this entry »

ต.ค.
16

นัดพบแรงงาน

ต.ค.
15

จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2557

จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2557
จดหมายข่าวปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2557
จดหมายข่าวเดือนปักษ์แรก เดือนตุลาคม2557.pdf
980.4 KB
10 Downloads
Details...

ต.ค.
15

กิจกรรมการติดตามและถอดบทเรียน ณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

แผนกบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การติดตาม และถอดบทเรียน ณ อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประโยชน์ จากการได้อบรมแก่ชุมชน และจากการติดตามและถอดบทเรียน ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในพืชและผัก เช่น การนำปุ๋ยหมัก ไปใช้กลบโคนต้นแตง มะเขือ ถั่วฝักยาว และการเพาะพริก เป็นต้น
รวมทั้งมีการนำหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตรไปประยุกต์ใช้ด้านการแปรรูป พืชผัก ในรูปแบบเครื่องแกง
และเป็นผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด พริกแกงผัด ออกจำหน่ายในพื้นที่ ซึ่งทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

Read the rest of this entry »

ต.ค.
15

นักศึกษาสาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาการผลิตพืช  ศึกษาดูงาน  และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี   เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการเรียนการสอน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์

ต.ค.
14

วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 13-14  ตุลาคม 2557  ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ต.ค.
11

ทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557  ณ วัดห้วยจระเข้  จังหวัดนครปฐม

Read the rest of this entry »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงฆ่าสัตว์

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงฆ่าสัตว์ การชำแหละและการตัดแต่งซากโคเนื้อเพื่อการจำหน่ายและการส่งออก และด้านการผลิตอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ณ โรงฆ่าสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ บริษัท max beef และN&N FARM อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อ – กระบือ
ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

Read the rest of this entry »

ต.ค.
10

ศึกษาการจับบังคับสัตว์ และตำแหน่งการให้ยาสัตว์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการจับบังคับสัตว์ และตำแหน่งการให้ยาสัตว์   ในรายวิชา ทักษะทางวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจับบังคับโคในแบบต่างๆ ทั้งการบังคับด้วยมือเปล่า และใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก ก้านป้องกันวัวเตะ คีมหนีบจมูก เป็นต้น และบอกตำแหน่งการให้ยาในโค โดยวิธีฉีดวัคซีน เช่น ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เป็นต้น ผู้สอนโดย ผู้ช่วศาสตราจารย์ น.สพ.ชนินทร์ รัตนสิน และอาจารย์ สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง

Read the rest of this entry »