เม.ย.
18

จัดแสดงหนังสือภาษาอังกฤษทางด้านการเกษตร

เม.ย.
10

งานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557

คณะผู้บริหารเข้าร่วม พิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
09

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวเดือนเดือนมีนาคม.pdf
533.5 KB
36 Downloads
Details...

เม.ย.
09

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย” พิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
08

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2559.pdf
874.9 KB
24 Downloads
Details...

เม.ย.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน2557 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ และสินมานะฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read the rest of this entry »

มี.ค.
31

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่ 1
(รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2557  คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) เอกสารประกอบด้วย
-  แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  (ส่งหัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557)
-  แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)   (ส่งหัวหน้าสาขา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
-  แฟ้มสะสมผลงาน (ส่งหัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะปรับปรุง).xlsx
35.3 KB
10 Downloads
Details...
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์.xlsx
27.4 KB
69 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน.docx
64.5 KB
55 Downloads
Details...
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
-  แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)  (ส่งหัวหน้าสาขา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
  • (รับได้ที่แผนกบุคลากร)

มี.ค.
28

ดำเนินการคิดภาระงานขั้นต่ำของตนเอง ตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ

ขอให้คณาจารย์ทุกท่าน ดำเนินการคิดภาระงานขั้นต่ำของตนเอง ตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2556 -31 มีนาคม 2557) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดประกอบได้ทาง www.agr.rmutt.ac.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชา
ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำส่งได้ที่หัวหน้าสาขา (พร้อมเอกสารอ้างอิงประกอบการคิดคำนวน ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557)

มี.ค.
28

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับทราบการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และนโยบายการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณะด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ อาคารสาขาประมง

Read the rest of this entry »

มี.ค.
28

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

Read the rest of this entry »