มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 เมษายน 2562

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน            ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                      ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561  – 31 มีนาคม 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 เมษายน 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งประธานหลักสูตรและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

– แบบ ค. เน้นการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด  (เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติข้อ 1.5 )

หมายเหตุ สัดส่วนคะแนนต่างกัน

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสาร ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– ประธานหลักสูตร                             ภายในวันที่   3 เมษายน 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่   8 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

– นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

พ.ย.
14

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562


TCAS62 รอบ 1
TCAS62 รอบ 2
TCAS62 รอบ 3
TCAS62 รอบ 4
TCAS62 รอบ 5
สรุปปฎิทินรับสมัครปี 2562
สอบตรง

ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

มี.ค.
21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

มี.ค.
11

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

มี.ค.
07

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด

ก.พ.
28

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด

ก.พ.
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25

ก.พ.
12

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562     ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.พ.
11

ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานฟาร์ม    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.พ.
08

หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ COE ครั้งที่ 2

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)กับคุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรสำนักงานการตลาด   กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร และทีมงาน    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

Older posts «