ม.ค.
23

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ธ.ค.
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่3

ธ.ค.
26

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.4/2557
ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ   วันที่    26     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร.pdf
640.6 KB
49 Downloads
Details...

แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ม.ค.
23

Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมคณะ

คณะอาจารย์จาก Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของคณะ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 พร้อมทั้งนำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 คน สาขาการผลิตพืช 1 คน และสาขาประมง 2 คน

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชมรมพุทธ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ปล่อยนก ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่สาม

งานนิทรรงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่สาม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

วันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่สอง

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่สอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันแรก

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี บุคลากรดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร สายวิชาการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ลำดับที่ 1 สัตวแพทย์หญิงรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ สายสนับสนุน กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ลำดับที่ 1 นางยุพดี จวงมาลา กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ลำดับที่ 3 นางอนงค์ จุลวงษ์ และศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี นายขุนศรี ทองย้อย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ท่าน นายสมบัติ นิ่มเงิน นายสันติ พิณเสนาะ
และนายบุญส่ง พวงเงินสกุล

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

ประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทไก่แจ้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทไก่แจ้
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
22

การประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1) ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1)
ประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
13

โครงการเรียนภาษาอังกฤษฟรี รุ่นที่ 2