ก.ค.
21

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องนำไปรายงานตัว
วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องนำไปรายงานตัว 27 ก.ค.57
เอกสารที่นักศึกษาจะต้องนำไปรายงานตัว 27 ก.ค.57
เอกสารที่จะต้องนำไปรายงานตัววันที่ 27 ก.ค.57.pdf
454.1 KB
245 Downloads
Details...

ก.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง และดร.สุกัญญา บุญศรี เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
25

ประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

Read the rest of this entry »

ก.ค.
24

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กำหนดการพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เวลา  8.30  น. – 9.00  น.ลงทะเบียน
เวลา 9.00  น.  เป็นต้นไป พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงาน
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  มอบรางวัลแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน
  • ถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกัน
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

การแต่งกาย

  • ผู้บริหาร   ชุดปกติขาว
  • บุคลากรและผู้เข้าร่วมงาน  ชุดสุภาพ

 

ก.ค.
23

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutt.ac.th/?p=34377

ก.ค.
22

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ก.ค.
21

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์” ประจำปี 2557

 

ก.ค.
21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล

ก.ค.
19

กิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพ

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT UBI)จัดกิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพและเตรียมความพร้อม สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับรองนโยบายต่างๆจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้สร้างธุรกิจได้ โดยได้มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดอบรม
ในการนี้ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และทีมงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40คน เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2

Read the rest of this entry »

ก.ค.
18

แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงที่ 1 Innovative Talk
ตอน :แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศีลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรานำองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติ ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเราจัดการเรียนการสอนครบวงจร ทั้งการเกษตรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ คือทางด้านพืชเราก็ปลูก ทางด้านสัตว์เราก็เลี้ยง หลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าไปสู่กระบวนการเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้นเราเน้นจุดมุ่งหมายคือ ฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ นโยบายของเรานั้น เราจะเน้นทำอย่างไรให้นักศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ซึ่งเป็นศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ จับต้องได้ พิสูจน์ วิเคราะห์ได้แล้วให้เขานำสู่การปฏิบัติให้ได้