ก.ย.
21

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังอภิปราย NZ Participatory Guarantee System (PGS) for organic certification

ประชาสัมพันธ์ (1)

ก.ย.
02

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2559)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ  1 ตุลาคม 2559

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน
สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน (ประกอบด้วยรองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณบดี) ดาวน์โหลด
2)      แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
–       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 22  กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 26 กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 28 กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 30  กันยายน  2559
–       รวบรวมเสนอคณบดี  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ก.ย.
02

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่2/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30  กันยายน 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)     แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)      แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ ภาระงานขั้นต่ำ ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

3)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)  แนวทางแบบประเมิน

  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน) 

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 5 ตุลาตม 2559

ส.ค.
30

ตารางปฎิทินการศึกษา 59

Untitled

ก.ค.
01

หลักสูตรบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ก.ย.
13

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

 ประกาศประกวดราคา
113.9 KB
25 Downloads
Details...
 เอกสารประกวดราคา
103.9 KB
17 Downloads
Details...
รายระเอียดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด60
108.6 KB
19 Downloads
Details...
 ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด
67.8 KB
22 Downloads
Details...

ก.ย.
08

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2559

จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม2559_Page_01

จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม2559
1.9 MB
37 Downloads
Details...

ก.ย.
06

ขอเชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิต และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

มุทิตาจิต2

ส.ค.
17

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10  “Agricultural Innovation and Sustainable in Thailand” เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559   ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

12496012_1123440777748655_364213613572426565_o 13679958_1123440921081974_5140812649829635881_o

Read the rest of this entry »

ส.ค.
17

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าบันทึกเทปถวายพระพร    เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559    ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT)

22

ส.ค.
14

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1

3333

กำหนดการการแข่งขัน ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด

Read the rest of this entry »