ธ.ค.
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่3

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  ในหัวข้อ “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3” (ASTC ครั้งที่ 3) ภายใต้สาระสำคัญ “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” โดยเป็นการเสนอผลวิจัย/ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.utcc.ac.th/astc2015/?page_id=46

ก.พ.
13

ขอเชิญร่วมงาน ๘o ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงาน ๘o ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเบญจมาศ โศธนะ โทร.090-239-8556. และคุณวรวรรน์ ธัญสิริพิสิฐ. โทร. 081-828-6192

มี.ค.
02

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่2

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 ดังรายชื่อที่แนบ นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และรีบติดต่อ สวท.เพื่อลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยด่วน

  1. สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ปี 2555 ลงไป)ให้ติดต่อ สวท. ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558
  2. สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558
****หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สวท.จะดำเนินการจัดทำประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน.pdf
1.1 MB
129 Downloads
Details...

มี.ค.
02

จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2558

จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2558
จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2558
จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2558.pdf
1.4 MB
23 Downloads
Details...

ก.พ.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

Read the rest of this entry »

ก.พ.
27

รายการเกษตรทำเงิน ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสิน

รายการเกษตรทำเงิน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ Mcot ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี และประธานชมรมผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี ซึ่งทางคณะฯ ส่งเสริมการปลูกไม้ตลาด (ไม้มงคล) ณ ตลาดสมบัติบุรี และวิถีเกษตรพอเพียง คลองสี่

Read the rest of this entry »

ก.พ.
27

แสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี

นายกสมาคมศิษย์เก่า คุณขุนศรี ทองย้อย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ และแสดงความขอบคุณแด่ท่าน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งมอบงาน ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.พ.
27

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ เพื่อจัดสร้างองค์พระพิรุณจำลอง สำหรับให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเช่าสักการะบูชา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

Read the rest of this entry »

ก.พ.
25

ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในระบบนิเวศน้ำจืด และทะเล ในรายวิชาแพลก์ตอนวิทยา ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

Read the rest of this entry »

ก.พ.
24

ตรวจดูครุภัณฑ์ของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าตรวจดูครุภัณฑ์ของคณะ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Read the rest of this entry »

ก.พ.
23

ศึกษาการประกอบกรงเลี้ยงสัตว์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการประกอบกรงเลี้ยงสัตว์ ในรายวิชาการจัดการฟาร์มสุนัขและแมว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบกรงสัตว์และเลี้ยงสัตว์ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์

Read the rest of this entry »

ก.พ.
23

นัดพบตลาดงานคุณภาพ