มิ.ย.
28

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาประมง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.เมธี  แก้วเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประมงประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
18

ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขยายระยะเวลาครั้งที่1)

กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขยายระยะเวลาครั้งที่1)

ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

ก.ค.
12

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ก.ค.
11

กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจัดระเบียบภายในคณะฯ ให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

Read the rest of this entry »

ก.ค.
11

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อคณาจารย์ของคณะฯ เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโภชนาคาร 2545

Read the rest of this entry »

ก.ค.
11

พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าองค์พ่อพิรุณทรงนาค มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

Read the rest of this entry »

ก.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ก.ค.
09

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาการผลิตพืช ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เรื่อง ผลของวัสดุชำเพื่อเพิ่มปริมาณพืชด้วยวิธีชำยอด  และ ดร.ศุภมาส ศรีวงค์พุก อาจารย์ประจำสาขาประมง ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาประมง เรื่อง การชุกชุมของปรสิตในปลากะมังจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ก.ค.
09

โครงการ พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ก.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ก.ค.
07

โครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร”ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโภชนาคาร 2545

Read the rest of this entry »

Older posts «