ธ.ค.
04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 61อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

เม.ย.
27

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

เม.ย.
20

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เม.ย.
19

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส ในงาน “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต ” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

Read the rest of this entry »

เม.ย.
19

ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ของคณะ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
18

ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ ร่วมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิการบดี อดีตผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
18

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
14

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย (Professional Development Training Course in University Pedagogy-Finland Model) รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 7-14 เมษายน 2561 ณ ประเทศฟินแลนด์

Read the rest of this entry »

เม.ย.
11

เกษตรเชิงท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อม เกษตรเชิงท่องเที่ยว รับรองแขก งานวันสืบสานสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต

Read the rest of this entry »

เม.ย.
09

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

เม.ย.
07

โครงการยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการแข่งขันและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 ณ The Princess Beach Resort&Spa จังหวัดระยอง

Read the rest of this entry »

Older posts «