ก.พ.
15

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

banner-regis-1-59

ม.ค.
12

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4” “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พ.ย.
11

แบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต

ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีทำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตในเว็บไซต์  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
1.2 MB
211 Downloads
Details...

เม.ย.
07

นัดพบแรงงาน

CCI07042559

เม.ย.
05

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2559

จดหมายข่าวเดือนมีนาคม59_Page_1

จดหมายข่าวเดือนมีนาคม2559
1.3 MB
52 Downloads
Details...

เม.ย.
01

ขอแสดงความยินดี

พลังงาน

มี.ค.
30

การเบิกจ่ายเงินในงานราชการ

การเงิน

มี.ค.
24

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 22

12779277_1038466632912737_9095905614459073680_o

มี.ค.
07

ดูงานฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์

นักศึกษาชั้นปีที่4 และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย สาขาการผลิตพืช ดูงานฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ จ.นครปฐม ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ

14756 14757

Read the rest of this entry »

มี.ค.
04

ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว)

 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558  – 31 มีนาคม 2559)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 เมษายน 2559

คณะจึงขอกำหนดให้สายสนับสนุน  ทุกท่าน   โปรดดำเนินการดังนี้

 

 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) รับได้ที่แผนกบุคลากร 

สำหรับประเมินตนเอง  เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ   และผู้ประเมิน ตามแบบฟอร์ม

 หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน

 • หัวหน้าสาขา /หัวหน้าแผนก   ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
 • หัวหน้าสาขาวิชา ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559
 • หัวหน้าสำนักงาน                      ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
 • รวบรวมเสนอคณบดี ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559

มี.ค.
04

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558  – 31  มีนาคม 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

ณ 1 เมษายน 2559

 

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

สำหรับประเมินตนเอง  และผู้ประเมิน (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
 • รวบรวมเสนอคณบดี ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559

มี.ค.
04

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่1/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558 – 31  มีนาคม 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)     แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)      แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ ภาระงานขั้นต่ำ ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

3)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)  แนวทางแบบประเมิน

 • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
 • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน) ส่งที่หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการประเมินต่อไป

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559

 

อ้างอิง แบบ ปผ (ที่คณจัดทำขึ้น)

จากการประชุมอาจารย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้เสนอแนะแบบประเมินแบบใหม่ นำส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เพื่อนำมาพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นั้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้เสนอแนะแต่อย่างใด ทางคณะจึงขอประกาศใช้แบบประเมินนี้ โดยเริ่มตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558  – 31 มีนาคม 2559) เป็นต้นไป

มี.ค.
03

ขอแสดงความยินดี

ดร