ต.ค.
17

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการ

ต.ค.
13

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

14729172_10207655764972400_2111564448152828878_n

ก.ย.
02

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2559)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ  1 ตุลาคม 2559

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน
สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน (ประกอบด้วยรองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณบดี) ดาวน์โหลด
2)      แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
–       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 22  กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 26 กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 28 กันยายน  2559
–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 30  กันยายน  2559
–       รวบรวมเสนอคณบดี  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ก.ย.
02

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่2/2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30  กันยายน 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)     แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)      แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ ภาระงานขั้นต่ำ ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

3)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)  แนวทางแบบประเมิน

  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน) 

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 5 ตุลาตม 2559

ส.ค.
30

ตารางปฎิทินการศึกษา 59

Untitled

ก.ค.
01

หลักสูตรบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ต.ค.
07

ประชุมคณะกรรมการพลังงาน

ประชุมคณะกรรมการพลังงาน อบรมการใช้โปรแกรมจัดการพลังงาน จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 สำนักงานคณบดี

IMG_3339 IMG_3335

Read the rest of this entry »

ต.ค.
06

พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3285 IMG_3289

Read the rest of this entry »

ต.ค.
05

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2559

จดหมายข่าวเดือนกันยายน59_Page_1

จดหมายข่าวเดือนกันยายน59
4.0 MB
39 Downloads
Details...

ต.ค.
04

ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3243 IMG_3273

Read the rest of this entry »

ก.ย.
29

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์   ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559   ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3215 IMG_3220

Read the rest of this entry »

ก.ย.
28

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี   ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2559   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

2 1

ก.ย.
24

RMUTT Freshy Boy & Girl 2016 

นายพิสิฐพงศ์ ถิระวุฒิ และ นางสาวสุกัญญา โต๊ะดำ  Freshy boy & Freshy girl  ของคณะ  เข้าร่วมประกวดโครงการ RMUTT Freshy Boy & Girl 2016  โดยนางสาวสุกัญญา โต๊ะดำ  ได้รับรางวัล  RMUTT Photogenic Girl 2016  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

14424944_1217522371603662_3584084081859519619_o 14444697_1217525044936728_8900795265666594505_o

ก.ย.
22

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร และหน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม  ของ บริษัทโอสถสภา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา ในการที่จะนำความรู้จากการศึกษาวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คำ   และดร.นวพร ลาภส่งผล  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

57308 57310

Read the rest of this entry »