ก.ค.
21

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

ก.ค.
21

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์” ประจำปี 2557

ก.ค.
21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล

ก.ค.
19

กิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพ

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT UBI)จัดกิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพและเตรียมความพร้อม สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับรองนโยบายต่างๆจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้สร้างธุรกิจได้ โดยได้มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดอบรม
ในการนี้ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และทีมงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40คน เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2

Read the rest of this entry »

ก.ค.
18

แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงที่ 1 Innovative Talk
ตอน :แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศีลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรานำองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติ ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเราจัดการเรียนการสอนครบวงจร ทั้งการเกษตรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ คือทางด้านพืชเราก็ปลูก ทางด้านสัตว์เราก็เลี้ยง หลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าไปสู่กระบวนการเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้นเราเน้นจุดมุ่งหมายคือ ฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ นโยบายของเรานั้น เราจะเน้นทำอย่างไรให้นักศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ซึ่งเป็นศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ จับต้องได้ พิสูจน์ วิเคราะห์ได้แล้วให้เขานำสู่การปฏิบัติให้ได้

 

ก.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

ก.ค.
17

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะฯ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ได้รับผลการตรวจประเมินอยุ่ในระดับดี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
17

ศูนย์ศึกษานอกระบบ พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้ดิน

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโปรนิกส์)เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เป็นผู้ให้ความรู้

Read the rest of this entry »

ก.ค.
16

“หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ”

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
10

โครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »