ก.ค.
20

รายละเอียดการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ

ก.ย.
19

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2561
ระหว่างวันที่  21 – 22 กันยายน 2561
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ก.ย.
17

แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ  ดาวน์โหลด

ก.ย.
11

แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

 1. ครภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

 2. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา จำนวน 1 ชุด

 3. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อง

 4. เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

 5. เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง

 6. เครื่องอบแห้งสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

ก.ย.
06

ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน

1.ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์62.1.1

3.ตารางราคากลาง62

ก.ย.
03

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ส.ค.
31

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด

ส.ค.
30

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 32

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
28

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2561)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 ตุลาคม 2561

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด (ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา)
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้างาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้าสาขา  /หัวหน้าแผนก                ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561
– หัวหน้าสาขาวิชา                                   ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                       ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561
– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา            ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย            ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561
– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน       ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
– รวบรวมเสนอคณบดี                              ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในทุกเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

ส.ค.
27

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน   – 30 กันยายน 2561)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1  ตุลาคม 2561

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งสาขาและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

– แบบ ค. เน้นการเรียนการสอน   ดาวน์โหลด    (เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติข้อ 1.5 )

หมายเหตุ สัดส่วนคะแนนต่างกัน

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสาร ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้าสาขา                                           ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

– หัวหน้าสาขาวิชา                                     ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย               ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

– รวบรวมเสนอคณบดี                                  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในทุกเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

ส.ค.
27

ขอแสดงความยินดี

Older posts «