ธ.ค.
19

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่3

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  ในหัวข้อ “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3” (ASTC ครั้งที่ 3) ภายใต้สาระสำคัญ “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” โดยเป็นการเสนอผลวิจัย/ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.utcc.ac.th/astc2015/?page_id=46

เม.ย.
20

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันกำหนดระยะเวลาการจัดทำงบประมาณของแผนกแผนงานและโครงการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

1.      ลักษณะโครงการวิจัย เป็นโครงการวิจัยภายใต้กรอบการเกษตรยั่งยืน โดยเน้นประเด็นGreen and Clean, Niche Market งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้

2.    ระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่แผนกวิจัย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และแก้ไขข้อเสนอโครงการภายหลังได้รับข้อเสนอแนะโดยส่งคืนแผนกวิจัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

3.     แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ใช้แบบ ว๑-ด ตามเอกสารแนบ หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ http://www.agr.rmutt.ac.th/?page_id=12267

 

เม.ย.
17

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม 2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ 1 เมษายน 2558

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 1)   จำนวน 4 ชุด
สำหรับผู้ประเมิน (ประกอบด้วยรองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการ)
2)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 2)   จำนวน 1 ชุด
สำหรับประเมินตนเอง  และสรุปคะแนนของผู้ประเมิน (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการ)
3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1
23.8 KB
18 Downloads
Details...
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2
16.1 KB
14 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
35.9 KB
15 Downloads
Details...

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
-       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
-       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
-       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
-       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 27  พฤษภาคม 2558
-       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

เม.ย.
17

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่1/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2557 – 31  มีนาคม 2558)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

ณ 1 เมษายน 2558

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)      แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

2)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)

3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
25.6 KB
20 Downloads
Details...
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น.xlsx
35.5 KB
15 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงาน
64.1 KB
20 Downloads
Details...

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

-       หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

-       หัวหน้าสาขาวิชา  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

-       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 13  พฤษภาคม 2558

-       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

-       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

-       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด

 

เม.ย.
16

ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล

Read the rest of this entry »

เม.ย.
16

ผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เม.ย.
10

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2556

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2556
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2556
ประกาศขายทอดตลาด_ครุภัณฑ์ 56_.pdf
53.4 KB
63 Downloads
Details...

เม.ย.
10

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต พิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
10

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธฺลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ.pdf
388.5 KB
24 Downloads
Details...

เม.ย.
10

การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
(สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธฺลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์.pdf
1.8 MB
27 Downloads
Details...

เม.ย.
09

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม2558

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม2558
จดหมายข่าว เดือนมีนาคม2558
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม2558.pdf
1.5 MB
29 Downloads
Details...