ม.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมงาน 84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 24

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน 84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 24 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

กำหนดการ ดาวนโหลด

ม.ค.
08

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี

เรื่อง ประเภทและเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

หมายเหตุ เลื่อนระยะเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศศิษย์เก่า
ประกาศศิษย์เก่า
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8.pdf
3.8 MB
66 Downloads
Details...

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น ดาวน์โหลด

 

ธ.ค.
12

RMUTT TCAS’ 61

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มเปิดรับสมัคร รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

ธ.ค.
04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 61อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

ก.พ.
15

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง

 1. ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด

 2. รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ดาวน์โหลด

 3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

 4. ตารางราคากลาง ปปช.07 ดาวน์โหลด

ก.พ.
15

อาคารผลิตพืชปลอดภัย พร้อมระบบเก็บรักษาภายใต้มาตรฐานสากล (GAP and GMP) จำนวน 1 งาน

 1. ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด

 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

 3. BOQ ดาวน์โหลด

 4. ใบแบ่งงวดงาน  ดาวน์โหลด

 5. ปร.5  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 6. ปร.6  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ก.พ.
09

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 1. ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด

 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

 3. รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ดาวน์โหลด

 4. ตารางราคากลาง ปปช.07 ดาวน์โหลด

ก.พ.
08

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง   ดาวน์โหลด

 2. BOQ ดาวน์โหลด

 3. แบบรูปรายการอาคารผลิตพืชปลอดภัยพร้อมระบบรักษาภายใต้ มาตรฐาน (GAP and GMP) ดาวน์โหลด

 4. ใบแบ่งงวดงาน ดาวน์โหลด

 5. ปร.5 ดาวน์โหลด

 6. ปร.6 ดาวน์โหลด

ก.พ.
07

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

ก.พ.
06

จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2561

ดาวน์โหลด

ม.ค.
31

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค.
29

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ใช้เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้ปกครอง เป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้นำ ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ใช้เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร

ม.ค.
29

J O B F A I R @ R M U T T

ม.ค.
26

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี อาจารย์ประจำคณะสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุผักและผลไม้” เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการตลาดกลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ณ ธีรมาคอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

Older posts «