ส.ค.
11

ทรงพระเจริญ

ส.ค.
09

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่2/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2560

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งสาขาและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  ดาวน์โหลด

  • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด 

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด 

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 6  กันยายน  2560

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่   12 กันยายน 2560

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 15 กันยายน  2560

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

ส.ค.
09

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2560

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

  • แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด  สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน   (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี                       ภายในวันที่ 8  กันยายน  2560
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่   12 กันยายน 2560
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 15 กันยายน  2560
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
  • รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

มิ.ย.
21

ตารางเดินรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 – มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ก.ย.
18

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา

ประกาศผล
ประกาศผล
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8E0B89CE0B8A5.pdf
1.8 MB
101 Downloads
Details...

ก.ย.
07

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2560

จดหมายข่าวเดือนสิงหา60
7.6 MB
31 Downloads
Details...

ก.ย.
04

ขอขอบคุณ

ส.ค.
31

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา

สมัครงาน
สมัครงาน
E0B8AAE0B8A1E0B8B1E0B884E0B8A3E0B887E0B8B2E0B899.pdf
4.2 MB
362 Downloads
Details...

ส.ค.
25

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี2559

ส.ค.
25

วันพระราชทานนาม

ส.ค.
25

งานมุทิตาจิต และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ส.ค.
25

โครงการปลูกบัวอย่างไร ให้ได้เงินล้าน

ส.ค.
23

ศึกษาเรื่อง การบดขนาด ด้วยเครื่อง 3 ชนิด

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ศึกษาเรื่อง การบดขนาด ด้วยเครื่อง 3 ชนิด คือ 1. Hammer Maill 2. Stone Maill 3. Blender ในรายวิชาวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร 1 ผู้สอนโดย ดร.พนิดา บุษปฤกษ์

Read the rest of this entry »

ส.ค.
23

ต้นกล้าดาวเรือง

ต้นกล้าดาวเรืองสวยๆ เพาะพันธุ์ โดยสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ซึ่งทุกท่านได้ร่วมสมทบทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำไปร่วมกันปลูก ให้บานสะพรั่งช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read the rest of this entry »