ส.ค.
23

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
22

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 33

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
21

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ส.ค.
21

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ส.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ส.ค.
20

ธ.ก.ส. เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศษฐกิจฐานราก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร กับผู้บริหารคณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
19

ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการขอรับบริการและการให้บริการ งานสนับสนุนของคณะ ประจำปี 2562

Read the rest of this entry »

ส.ค.
16

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตเพชรราชมงคล

ส.ค.
16

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้สายสนับสนุน  ทุกท่าน   โปรดดำเนินการดังนี้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน

– หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน                 ภายในวันที่ 30  สิงหาคม 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                              ภายในวันที่   6 กันยายน 2562

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                      ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                        ภายในวันที่   1 ตุลาคม 2562

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

ส.ค.
16

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่2/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)   แฟ้มสะสมผลงาน (นำส่งประธานหลักสูตรและสาขาวิชา)ดาวน์โหลด

2)   แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด

3)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) 

– แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

– แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

– แบบ ค. เน้นการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด  (เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติข้อ 1.5 )

หมายเหตุ สัดส่วนคะแนนต่างกัน

 ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)   (แบบ ปพ.) 

ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (แบบ ปม.)  ข้าราชการพลเรือน , พนักงานมหาวิทยาลัย

  หมายเหตุ นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

– ประธานหลักสูตร                             ภายในวันที่ 30  สิงหาคม 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                              ภายในวันที่   6 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่   1 ตุลาคม 2562

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***

Older posts «