Agrtech

Author's details

Name: วัชรี จิตนารินทร์
Date registered: มีนาคม 21, 2012

Latest posts

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555 — สิงหาคม 30, 2012
  2. ต้อนรับอาจารย์ จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น — สิงหาคม 30, 2012
  3. เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูด นำเสนอ และเขียน — สิงหาคม 28, 2012
  4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ ด้านประกันสังคม ประจำปี 2555 — สิงหาคม 23, 2012
  5. อบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook — สิงหาคม 23, 2012

Most commented posts

  1. คำถามของนักศึกษา — 1 comment
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม — 1 comment
  3. งาน “78 ปี เกษตรปทุม” — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค.
30

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ โคร …

Continue reading »

ส.ค.
30

ต้อนรับอาจารย์ จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริ …

Continue reading »

ส.ค.
28

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูด นำเสนอ และเขียน

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นกา …

Continue reading »

ส.ค.
23

โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ ด้านประกันสังคม ประจำปี 2555

เจ้าหน้าที่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการเสร …

Continue reading »

ส.ค.
23

อบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่ …

Continue reading »

ส.ค.
23

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนา …

Continue reading »

ส.ค.
17

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้อนรั …

Continue reading »

ส.ค.
17

แสดงความยินดีและเตรียมแผนนำดาว-เดือน เป็นพรีเซ็นเตอร์ของคณะฯ

ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แสดงคว …

Continue reading »

ส.ค.
14

กำหนดการฝึกซ้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดการฝึกซ้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 26 …

Continue reading »

ส.ค.
14

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 4

Share

Older posts «