Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม

ส.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TEA: from Plantation to Table (TEA)

นายวาสุเทพ ไม้พวง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทค …

Continue reading »

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน โครงการการพัฒ …

Continue reading »

ก.ค.
25

ฝึกอบรมโครงการการดูแลรักษางานภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์จัดบริการวิช …

Continue reading »

มิ.ย.
21

ฝึกอบรม “เทคนิคกาคตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่ายและรวดเร็ว”

สาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ร่วมกั …

Continue reading »

มิ.ย.
16

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ ทุ่งนามอญ ตำบลคูควาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการผลิตพ …

Continue reading »

มิ.ย.
11

โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายพิ …

Continue reading »

มิ.ย.
07

ASTC 2019

นักศึกษา และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

มิ.ย.
06

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิ …

Continue reading »

พ.ค.
31

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอ …

Continue reading »

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา …

Continue reading »

Older posts «