Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม

มิ.ย.
11

โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายพิ …

Continue reading »

มิ.ย.
06

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิ …

Continue reading »

พ.ค.
31

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอ …

Continue reading »

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา …

Continue reading »

พ.ค.
23

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนากำลังคนด …

Continue reading »

พ.ค.
22

บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Prof. Seiichi OSHITA จาก The University of Tokyo เป็นวิ …

Continue reading »

พ.ค.
17

อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลัก …

Continue reading »

พ.ค.
13

หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

ต่อเนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหา …

Continue reading »

ก.พ.
12

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตาม …

Continue reading »

ก.พ.
11

ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบ …

Continue reading »

Older posts «