Category Archive: บริการวิชาการ

ส.ค.
20

ธ.ก.ส. เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าหารือแนวทางควา …

Continue reading »

ส.ค.
15

โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Share

ส.ค.
13

โครงการ”International Green Volunteer Training in Thailand”

บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงกา …

Continue reading »

ส.ค.
08

โครงการ”International Green Volunteer Training in Thailand”

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงก …

Continue reading »

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน โครงการการพัฒ …

Continue reading »

ก.ค.
30

ขอขอบคุณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา ASEAN Service Learning Program 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา ASEAN Service Lear …

Continue reading »

ก.ค.
25

ฝึกอบรมโครงการการดูแลรักษางานภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์จัดบริการวิช …

Continue reading »

มิ.ย.
11

โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายพิ …

Continue reading »

พ.ค.
29

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที …

Continue reading »

Older posts «