Category Archive: ฝึกงาน สหกิจศึกษา

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา …

Continue reading »

มี.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบ …

Continue reading »

พ.ย.
30

โครงการวิจัยในสหกิจศึกษาของนักศึกษา

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กิจการฟาร์มไก่ไข่ จากมาเลเซี …

Continue reading »

พ.ย.
20

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. …

Continue reading »

มี.ค.
13

กิจการฟาร์มไก่ไข่ จาก มาเลเซีย เข้ารับนักศึกษาเพื่อฝึกสหกิจศึกษา

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กิจการฟาร์มไก่ไข่ จาก มาเลเซ …

Continue reading »

ม.ค.
30

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึ …

Continue reading »

ม.ค.
18

ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร รับรางวัลการประกว …

Continue reading »

มี.ค.
09

สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ส …

Continue reading »