Category Archive: เยี่ยมชมดูงาน

ต.ค.
10

ศึกษาดูงานการผลิตเห็ดเป็นยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานการผ …

Continue reading »

ก.ย.
25

ศึกษาดูงาน ณ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน ณ กองขยาย …

Continue reading »

มิ.ย.
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ระยะที่ 4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ตามยุท …

Continue reading »

มิ.ย.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ระยะที่ 3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ตามยุท …

Continue reading »

มิ.ย.
01

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ระยะที่ 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ตามยุท …

Continue reading »

ธ.ค.
16

ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์แมวไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าศึกษ …

Continue reading »

พ.ย.
29

ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน   ณ พิพิธ …

Continue reading »

ก.ย.
25

เยี่ยมชมคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ เข้าเยี่ยมชมคณะนวัตกร …

Continue reading »

ก.ย.
10

ศึกษาดูงาน บริษัท ไพฑูรย์สะพลี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปี4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผลิต …

Continue reading »

ก.ย.
10

ศึกษาดูงาน บริษัท ป. เจริญฟาร์ม และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง เข้าศึกษาดูงาน  บริษัท ป. …

Continue reading »

Older posts «