ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ

รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ใช้เวลาในการคิดค้นและพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพสำหรับการผลิตผักระบบไฮโดรโปนิกส์มานานถึง  7  ปี  เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต้นทุนต่ำ

โดยการนำสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้  3  วิธีคือ  วิธีการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ  วิธีการทำแบบน้ำหมัก  และการใช้มูลไส้เดือน  ทำให้พืชผักมีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญการใช้สารละลายอินทรีย์ยังประหยัดกว่าและปลอดภัยกว่าการใช้สารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์แน่นอน

————การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบไร้สารเคมีนี้เป็นทางเลือกของการเพาะปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย  หากปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์อยู่แล้วก็สามารถเริ่มใช้สารละลายธาตุอาหารอินทรีย์รุ่นต่อไปได้เลย  วิธีการปลูกก็เหมือนกับการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์  แตกต่างกันเพียงแค่เปลี่ยนจาการใช้สารละลายธาตุอาหารเคมีแบบที่เคยใช้กันอยู่ และใช้สารละลายธาตุอาหารอินทรีย์แทนเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ผู้ปลูกก็จะไม่

ต้องแบกรับภาระซื้อสารละลายธาตุอาหารราคาแพง และสามารถผลิตสารละลายธาตุอาหารชีวภาพใช้ได้เอง  ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีให้สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต  ไม่ต้องใช้ปุ่ยเคมีให้สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต  ลงทุนต่ำ  ขายได้ราคาดี  และยังได้อาหารที่ปราศจากสารเคมี  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วิทยาเขตปทุม 2 ถนนพหลโยธิน  87  ซอย  2  ต.ประชาธิปัตย์

 

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130  โทรศัพท์  02-531-2988,  02-523-7512, 089-236-5470  โทรสาร  0-2531-2989

จาก  นิตยสารเกษตรกรรมธรรมชาติ