คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  ครั้งที่ 1/ 2555  วันที่ 5  เมษายน 2555 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี  เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ  ที่จะดำเนินการในคณะและรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานขอบุคลากรสายสนับสนุน