สาร จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เนื่องในโอกาสงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555