กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555   ภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.rmutt.ac.th