กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ปฐมนิเทศ(รวม)  วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.rmutt.ac.th

ปฐมนิเทศ(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มทร.ธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด