คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  เพื่อให้ตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านของแต่ละคณะฯ ได้ร่วมประเมินความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2555