»»» มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวางแผนการปลูกพืช  การปลูก  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว  และการตลาด  โดยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่นการปลูกพืชในสารละลาย  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  และพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น  เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่จำกัด

»»» จบแล้วสามารถทำงานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านการผลิตพืช  หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการผลิตพืช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

Downloads  »»» หลักสูตรการผลิตพืช