สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

»»» ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ในการตกแต่งสวนหรือสภาพภูมิทัศน์  โดยศึกษาและประยุกต์ใช้วิชาทางด้านการออกแบบ  ก่อสร้างและการดูแลรักษา  รวมทั้งการผลิตพืชและวัสดุตกแต่ง

»»» จบแล้วสามารถทำงานทางด้านจัดสวน  ดูแลสวน  หรือออกแบบตกแต่งสถานที่  ทั้งประกอบอาชีพอิสระหรือภาคเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

 

Downloads »»»หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ใส่ความเห็น