ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Landscape Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    Bachelor of Science (Landscape Technology)

รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภูมิทัศน์ที่มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านภูมิทัศน์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ สร้างงานและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม นำความรู้มาใช้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะพร้อมทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– เจ้าของธุรกิจงานด้านภูมิทัศน์ เช่น ผู้รับเหมาจัดสวน งานจัดแสดงนิทรรศการ และดูแลรักษางานภูมิทัศน์

– นักออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทัศน์

– ผู้ผลิตพืชพรรณและวัสดุตกแต่งในงานภูมิทัศน์เพื่อการจำหน่าย

–  ผู้รับเหมาติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืช และงานภูมิทัศน์

– ผู้ควบคุมงานด้านการก่อสร้างและดูแลรักษาภูมิทัศน์

 Downloads »»»หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์