»»» มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ    ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งสามารถบริหาร    จัดการ  และทำวิจัยเบื้องต้น

จุดเด่นเป็นการทำปศุสัตว์ในเนื้อที่จำกัด  โดยไม่มีพื้นที่ในการปลูกพืชอาหารสัตว์  แต่ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่น

»»»  จบแล้วสามารถทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการขาย  เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

Downloads »»»หลักสูตรสัตวศาสตร์