»»»  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์  การเลี้ยงและการผลิตสัตว์  โดยศึกษาวิชาทางสัตวศาสตร์ : สัตวแพทย์ (40 : 60)  เช่น  เภสัชวิทยา   คัลยศาสตร์เบื้องต้น  โรคสัตว์  พยาธิวิทยา  อายุรศาสตร์เบื้องต้น ฯลฯ

»»»  จบแล้วสามารถทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ส่งเสริมการขาย  เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์   โดยเป็นนักสัตวบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

Downloads »»»หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์