»»» มุ่งเน้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเคมีและกายภาพของอาหาร   จุลินทรีย์อาหาร  การแปรรูปอาหาร  วิศวกรรมอาหาร  การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร  มีการวิจัยและฝึกงานกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  ความรู้และทักษะปฏิบัติ

»»» จบแล้วสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือประกอบอาชีพอิสระด้านอาหารและผลิตภัณฑ์


เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Downloads  »»» หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร