»»»  ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำ  การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงาม การจัดการสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ   รวมทั้งการจำหน่าย

»»»  จบแล้วสามารถทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านประมง  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

 

 

Downloads»»» หลักสูตรประมง