»»» ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของทั้งพืชและสัตว์ เพื่อยืดอายุผลผลิตลดความสูญเสีย และรักษาคุณภาพ รวมถึงกระบวนการผลิต  และแปรรูปผลผลิตเกษตร การประกันคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร

»»» จบแล้วสามารถทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษา  บรรจุ   หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Downloads »»» หลักสูตรวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร