ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.    2477 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตร   2 ปี
พ.ศ.    2481 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม
พ.ศ.    2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ.    2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอำนาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ.    2520 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ.    2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
พ.ศ.    2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะคำว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี”
พ.ศ.    2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งใน ระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี
พ.ศ.   2550 เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี