ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต   การผลิตพืช (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   ประมง (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปกติ 4 ปี) (ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร (ปกติ 4 ปี) (ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์ (ปกติ 4 ปี)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคพิเศษ 2 ปี) (รับแค่ปีการศึกษา 2559)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

ปริญญาตรี

สาขาการผลิตพืช/ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561) / สัตวศาสตร์/ ประมง

: รับผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ ปวช.ด้านเกษตรกรรม

สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร (ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560)

: รับผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

:  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือสาขาก่อสร้าง และ ม.6 ทุกแผนการเรียน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

: รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ปวช.ด้านเทคโนโลยีอาหาร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ,อุตสาหกรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

: มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคพิเศษ 2 ปี) (รับแค่ปีการศึกษา 2559)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาตร์หรือเกษตรศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

: แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา