ข้อมูลหลักสูตร

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต   การผลิตพืช (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สัตวศาสตร์ (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต   ประมง (ปกติ 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปกติ 4 ปี)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

ปริญญาตรี

สาขาการผลิตพืช/ สัตวศาสตร์/ ประมง

: รับผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ ปวช.ด้านเกษตรกรรม

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

:  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือสาขาก่อสร้าง และ ม.6 ทุกแผนการเรียน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

: รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ปวช.ด้านเทคโนโลยีอาหาร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ,อุตสาหกรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

: มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชา

ใส่ความเห็น