สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 2 สาขา คือ

1. การผลิตพืช

2. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

สาขาการผลิตพืช

»»» มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวางแผนการปลูกพ …

View page »

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

  ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต …

View page »

ใส่ความเห็น