สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประกอบด้วย 3 สาขา คือ

1. สาขาสัตวศาสตร์

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3. สาขาประมง

สาขาประมง

  »»»  ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำ  การเพาะเลี้ยงปลา …

View page »

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

  »»»  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพ …

View page »

สาขาสัตวศาสตร์

  »»» มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิต …

View page »

ใส่ความเห็น