สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 2 สาขา คือ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2. วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร

 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

»»» มุ่งเน้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเคมีและกายภาพของอา …

View page »

สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

»»» ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของทั้งพืชแล …

View page »

ใส่ความเห็น