Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักศึกษา

 

 1. แบบขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 2. แบบขอลงทะเบียน-ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

 3. แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา-ภายนอก-ศรม.

 4. แบบขอลงทะเบียนเรียน-เน้น-Regrade

 5. แบบขอลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีค่าระดับคะแนน-F

 6. แบบขอหนังสือรับรอง-ก.ว.-กบช.

 7. แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์-I-สำหรับนักศึกษา

 8. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 9. แบบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน

 10. แบบเปิดรายวิชาประจำปี-ภาคการศึกษา (1)

 11. แบบเปิดรายวิชาประจำปี-ภาคการศึกษา

 12. แบบเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน

 13. แบบลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา

 14. ใบคำร้องขออนุญาตสอบ

 15. ใบคำร้องทั่วไป

 16. ใบคำร้อง-ลาป่วย-ลากิจส่วนตัว

 17. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา-ระดับปริญญาตรี