การบริหาร

Master Plan คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนผังการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ปัจจุบัน) &nbsp …

View page »

การประกันคุณภาพการศึกษา

Share

View page »

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

Share

View page »

คณะกรรมการประจำคณะฯ

  Share

View page »

ทิศทางการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 –  แผนปฏิบัติราช …

View page »

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579

ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด Share

View page »

รายงานการประชุมบุคลากร

รายงานประชุมบุคลากร  ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด รายงานประชุ …

View page »

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โห …

View page »

แนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประเทศไทย

Share

View page »

โครงสร้างการบริหาร

Share

View page »

โครงสร้างของคณะ

  Share

View page »

ใส่ความเห็น