การประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

Share

View page »

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2549  ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 1.  บทนำ    ดาวน์โหลด 2.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด 3.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด 4.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด 5.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)   ดาวน์โหลด 6.  มาตราฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ดาวน์โหลด 7.  มุมมองด้านบริหารจัดการที่สำคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมอง   ดาวน์โหลด 8.  ข้อเสนอแนะจาำกนักศึกษา   ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551  ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552  ดาวน์โหลด ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)  …

View page »

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหนึ่ง  ดาวน์โหลด ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ดาวน์โหลด ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดาวน์โหลด ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556   ดาวน์โหลด Share

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>