งานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ และภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย เอกสารที่ต้องยื่น 1.1 โครงการวิจัย  (ตัวโครงการพร้อมลายเซ็น) 1.2  แบบ วจ.1    (จำนวน 3 ฉบับ) – งบบุคลากร –  ค่าตอบแทนนักวิจัย (ต้องระบุจำนวนเงิน 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) –  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (ต้องระบุวุฒิ, อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 1.25 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง ในหน่วยงาน) 1.3 สัญญารับทุนอุดหนุน (จำนวน 3 ฉบับ) 1.4 แผนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเขียน – ให้เขียนเป็นงวดตามแบบ วจ.1 – แบ่งงวดเงิน 3 งวด  (70%, 20%, 10%) 1.5 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ 1.6 แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่ 1                (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ) 2. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ …

View page »

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2546 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2547 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2548 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2549 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2550 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2550 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2551 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2552 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2553 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2554 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2555 Share

View page »

งานวิจัยปี 2553

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 1  ตุลาคม  2552 -  30  กันยายน   2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (แยกตามสาขาวิชา) ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ช่องทาง แหล่งทุน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ – สาขาพืชศาสตร์ 1 โครงการย่อยที่ 1 : การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดด้วยระบบการ ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 226,100 ถ่ายทอดฯ รม. ผลิตที่ดีและเหมาะสม เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม 2 ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุม ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 375,000 ถ่ายทอดฯ รม. ข้าววัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี 3 ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 147,000 องค์ความรู้ รม. รวม 748,100 – สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ – …

View page »

งานวิจัยปี 2554

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1  ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554 ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 1 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 363,300 Maintaining quality of minimally processed Longkong with postharvest นายชัยรัตน์  เตชวุฒิพร technology 2 อิทธิพลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ที่มีต่อคุณภาพของลำไยแช่แข็ง ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 295,050 Effect of edible coating on qualities of frozen longan ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร รวมเงินทั้งสิ้น 658,350 โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1  ตุลาคม 2553- …

View page »

งานวิจัยปี 2555

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 1  ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อ ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 949,000 การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ นายจิระเดช  มณีรัตน์ นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ นายวรกวี ชุมวรฐายี นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์ รวมยอดเงินสาขาวิชา 949,000 ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 228,360 (ระยะที่ 2) ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร 3 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมถั่วขาวเพื่อใช้เป็นกล้า ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ 392,640 เชื้อโยเกิร์ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตน้ำนมถั่วขาว …

View page »

งานวิจัยปี 2556

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 1  ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อ ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 949,000 การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ นายจิระเดช  มณีรัตน์ นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ นายวรกวี ชุมวรฐายี นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์ รวมยอดเงินสาขาวิชา 949,000 ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 228,360 (ระยะที่ 2) ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร 3 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมถั่วขาวเพื่อใช้เป็นกล้า ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ 392,640 เชื้อโยเกิร์ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตน้ำนมถั่วขาว …

View page »

บทความงานวิจัย

Share

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>