ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ และภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย เอกสารที่ต้องยื่น 1.1 โครงการวิจัย  (ตัวโครงการพร้อมลายเซ็น) 1.2  แบบ วจ.1    (จำนวน 2 ฉบับ) – งบบุคลากร –  ค่าตอบแทนนักวิจัย (ต้องระบุจำนวนเงิน 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) –  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (ต้องระบุวุฒิ, อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 1.25 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง ในหน่วยงาน) 1.3 สัญญารับทุนอุดหนุน (จำนวน 2 ฉบับ) 1.4 แผนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเขียน – ให้เขียนเป็นงวดตามแบบ วจ.1 – แบ่งงวดเงิน 3 งวด  (70%, 20%, 10%) 1.5 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ 1.6 แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่ 1                (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ) 2. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ …

View page »

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2546 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2547 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2548 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2549 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2550 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2550 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2551 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2552 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2553 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2554 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2555 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2556 ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2557 Share

View page »

งานวิจัยปี 2553

Share

View page »

งานวิจัยปี 2554

  Share

View page »

งานวิจัยปี 2555

Share

View page »

งานวิจัยปี 2556

  Share

View page »

งานวิจัยปี 2557

โครงการวิจัยงบประมณรายจ่าย และงบประมาณรายได้ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด Share

View page »

งานวิจัยปี 2558

โครงการวิจัยงบประมณรายจ่าย และงบประมาณรายได้ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด Share

View page »

บทความงานวิจัย

- น้ำชาเขียวสับปะรดเสริมใยอาหารจากแครอทผลิตด้วยวิธีการฉีดพ่นฝอย - การรักษาสีของผลไม้อบแห้งด้วยการแช่น้ำแข็งก่อนอบ - ไส้กรอกปลาดุก (CATFISH SAUSAGE)     Share

View page »

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัย ปี 2553-2556

Share

View page »

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัย ปี 2557-2559

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัย ปี 2557-2559 ดาวน์โหลด Share

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>