สาขาวิชาและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  (วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)

ลักษณะของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี   7 สาขา ดังนี้

ปริญญาโท

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเท …

View page »

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 2 สา …

View page »

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ …

View page »

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 2 สาขา คือ …

View page »

ใส่ความเห็น