ระดับปริญญาตรี  (วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)

ลักษณะของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี   7 สาขา ดังนี้