สายตรงคณบดี ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์  โทร.081-765-3496

E-mail : Lalita_s@rmutt.ac.th

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-592-1955 โทรสาร 0-2592-1956 

ติดต่อ เบอร์โทร/โทรสาร
สำนักงานคณบดี โทร.02-592-1956 ,02-592-1955 ต่อ 2035
ฝ่ายบริหารและวางแผน โทร.02-592-1960 ,02-592-1955 ต่อ 2031
ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร.02-592-1943 ,02-592-1955 ต่อ 2026
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร.02-592-1953 ,02-595-1955 ต่อ 2038

 

เบอร์ติดต่อภายใน โทร 02-592-1955

 

ติดต่อ เบอร์โทร
คณบดี 2036
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 2032
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 2033
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2038
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 2035
ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ 2030
หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน 2060
การเงิน 2031
ยานพาหนะ 2029
ทรัพยากรบุคคล 2077
แผนงานและโครงการ 2028
อาคารสถานที่ 2029
รักษาความปลอดภัย 2023,2016
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย 2026
ทะเบียนและวัดผล 2026
วิเทศสัมพันธ์/ บริการวิชาการ 2024
สหกิจศึกษา/ ฝึกงาน 1943
บัณฑิตศึกษา 1943
วิจัย 2026
ประกันคุณภาพ 2026
ห้องสมุด 2069
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2038
กิจกรรม/ กีฬา/ วินัย 2038
ศิลปวัฒนธรรม 2038
แนะแนว 2038